Najnovšie objekty v našej správe

Mlynarovičova 4

Betliarska

Rastislavova 1

Koceľová 18,20

Pri starej prachárni 3, Bartoškova 3,5

Pri vinohradoch 269 H,I a J,K

( Račany Bianco )

Rastislavova 3

Osadná 10,12,14

Mestská 1,3,5

Čiernovodská

Šustekova 17-19

Šustekova 21-23

Holekova

Benediktiho

Sedmokráskova

Pionierska

Strojnícka

Jaskový rad

Mateja Bella

Pribišová

Povraznícka

Bjorsonová

Trnavská 74, 74a, 74b, 74c, 74d, 74e, 74f (Domino stavba roka 2009)

Právne služby

Naša spoločnosť si uvedomuje , že platobná disciplína vlastníkov je veľmi dôležitým prvkom v oblasti správy bytového domu. Aj preto sme u nás vytvorili samostatné oddelenie vymáhania pohľadávok. Pracovníci tohoto oddelenia dohliadajú na platobnú disciplínu vlastníkov a striktné dodržiavanie podmienkok uzatvorených v zmluve o výkone správy. Z praxe vieme že funkčnosť samostatného oddelenia vymáhania pohľadávok zaručí vlastníkom kompletný servis pri vymáhaní pohľadávok ale hlavne flexibilnosť a pružnosť počas celého procesu až po vymoženie pohľadávky.  Pracovník ktorý túto činnosť vykonáva je plne k dispozícii vlastníkom ktorí sa nejakým spôsobom dostali do omeškania so zálohovou platbou. Rovnako je nápomocný pri vypracovaní splátkového kalendára. Úzko spolupracuje so zástupcami vlastníkov pričom  individuálne a podľa potreby zabezpečí samotný proces až po vymoženie pohľadávky.

V kompetencii oddelenia vymáhania pohľadávok je najmä:

  • Vymáhanie pohľadávok - jedná sa najmä o neuhradené nedoplatky zo záloh a z ročného vyúčtovania služieb vlastníkov. Pri vymáhaní nedoplatkov používame efektívne postupy zosúladené so zákonnými možnosťami, najmä s využitím vzájomného záložného práva na byty medzi vlastníkmi navzájom.
  • S výhodou využívame reťazec právneho procesu: upomienka - platobný rozkaz - exekúcia - vypratanie bytu - odpredaj bytu. Tento proces štartujeme pri neuhradení dvoch mesačných záloh, resp. neuhradení nedoplatku z vyúčtovania v dohodnutej lehote, pričom účtujeme aj dohodnutý úrok z omeškania. V súlade s platnou novelou zákona 182/1993 Z.z. používame aj klauzulu o dobrovoľnej verejnej dražbe bytu, alebo nebytového priestoru.
  • Právne poradenstvo súvisiace so správou a nerušeným užívaním súkromného majetku
  • Príprava a vypracovanie rôznorodých zmlúv na základe požiadavky klienta